Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení,

jménem MO ČRS Dejvice a ve spolupráci s MO ČRS Kyje Vás srdečně zveme k účasti na legendárním klání rybářské všestrannosti -

Čtyřboji na řece Sázavě.

Jsme toho názoru, že je mnoho různých závodů, ale že čtyřboj je
to pravé pro kamarádské  zazávodění si o čest a radost.

 

Čtyřboj 2 0 1 7
závod rybářské všestrannosti
Ledečko 16. – 17. září 2017
Muška
Třpytka
Položená
Plavaná


Preambule:

Vyznáváme olympijskou zásadu – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se
Vážení příznivci rybářského sportu
,

Místní organizace Českého rybářského svazu Praha 6 Dejvice ve spolupráci s MO Kyje si Vás dovolují pozvat na 19.ročník báječného závodu Rybářské všestrannosti - Čtyřboj, který v disciplínách muška, přívlač, položená a plavaná proběhne na revíru Sázava 5 a Sázava 6 ve dnech 16.9.17.9. 2017. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci i tříčlenná družstva. Závod je dotován hodnotnými cenami a bude se řídit následujícími propozicemi. Jedná se o závod tříčlenných družstev (v libovolném složení)
Ubytování: Je zajištěno v Sport areálu Samopše
Samopše 68
285 07 Samopše
(ubytování turistického typu) www.sport-areal.cz
Stravování: Tamtéž
Startovné: Činí na jednoho závodníka Kč 900,-
V ceně startovného jsou zajištěny snídaně a obědy.
Ubytování a večeře si hradí každý sám na místě.
Prezentace závodníků: 15.9.2016 v 19.00 v restauraci
Apelujeme na všechny účastníky, aby se k prezentaci dostavili včas a především v dobré náladě !


V š e o b e c n é  p o k y n y
Ve všech disciplínách, pro soutěž jednotlivců i družstev, závody proběhnou na vylosovaných stanovištích, pokud nebude na poradě vedoucích stanoveno jinak. Na sektor, z místa losování, se závodník s veškerým vybavením dostane bez cizí pomoci a bez motorového vozidla.


U r č o v á n í  p o ř a d í
Úlovek je závodníkům hodnocen za každý započatý gram jedním bodem, přičemž v každé disciplíně se stanoví pořadí závodníků podle počtu dosažených bodů. Umístění závodníka v závodu je rovno počtu bodů, které obdrží pro hodnocení družstva. Při rovnosti bodů vítězí závodník s větším počtem kusů ulovených ryb. Závodník bez úlovku obdrží trestné body v počtu rovnajícím se součtu pořadí posledního závodníka s úlovkem a poloviny počtu závodníků bez úlovku.
Závodník, který nenastoupil v některé z disciplín obdrží o 1 bod více, než činil počet závodníků, kteří v této disciplíně nastoupili.Družstva i jednotlivci jsou v jednotlivých disciplínách i ve čtyřboji hodnoceni podle součtu umístění. Vítěz dosáhne nejmenšího součtu umístění. Do soutěže družstev se v každé disciplíně sčítají umístění všech členů družstva. Klesne-li během závodu počet závodníků v družstvu pod tři, počítá se za každého chybějícího závodníka tolik trestných bodů, jako při hodnocení v soutěži jednotlivců. Pořadí družstev ve čtyřboji se určuje podle pořadí družstev v jednotlivých disciplínách. Vážení úlovků se koná na určeném místě v době určené časovým harmonogramem závodu. Po uplynutí této doby bude každý závodník, který se k vážení nedostavil, hodnocen jako bez úlovku, neprokáže-li mimořádné překážky, které budou posouzeny rozhodčí komisí. Nedosáhne-li závodník úlovku, je povinen dostavit se k váze a výsledek ohlásit. To za něho může učinit i vedoucí družstva.


Losování starších závodníků (budou-li chtít) může být provedeno tak, že sektory blízko místa rozchodu či losování mohou být losovány samostatně.


Protest proti průběhu závodu je možno podat během času určeného k vážení rozhodčí komisi s vkladem 300,-Kč.
V případě, že protest je neoprávněný, vklad propadá ve prospěch pořadatele.


Každý závodník je povinen mít pevnou míru na měření ryb, pomůcku na vyprošťování háčků, podběrák, 2 vezírky a nádobu o obsahu min. 10 l. Dále povinen maximální měrou usilovat o nepoškození ulovených ryb.


Závodní úsek pro každou disciplínu bude vyhlášen nejpozději při nástupu závodníků k disciplíně. Hájené úseky budou vyhlášeny na schůzce vedoucích družstev a znovu oznámeny při nástupu závodníků.
Prosíme závodníky, aby respektovali ostatní účastníky závodu a v průběhu závodu je nerušili! Motorová vozidla mohou parkovat pouze na místech, která určí pořadatel . Povolená parkovací místa pro automobily budou pro následující den určena při večerní schůzce vedoucích družstev. Závodník se zúčastňuje závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené závodníky třetím
stranám.


Doba přípravy na každý závod je dána časovým rozvrhem
Pro závody platí ustanovení zákona o rybářství a prováděcí předpisy, rybářský řád a jeho doplňky s těmito dodatky:

 • ryby, kterým je stanovena zákonná míra, se hodnotí ve všech disciplínách pouze s přihlédnutím k zákonné míře.
 • Veškoré lososovité ryby jsou hájeny a musí být okamžitě puštěny zpět do vody
 • ryby sporné budou hodnoceny s ohledem na míru event. menšího partnera
 • případné odchylky od zákonné míry budou oznámeny před zahájením dané disciplíny
 • Předložení úlovku s nedodrženou zákonnou mírou k váze bude mít za následek nehodnocení celého úlovku v disciplíně a v závažném případě i diskvalifikaci.
 • Za přestupky proti soutěžnímu řádu může být závodník diskvalifikován v disciplíně, ve které se přestupku dopustil.
 • Při závažném přestupku proti rybářskému řádu a soutěžnímu řádu bude závodník diskvalifikován pro celý závod.
 • V tomto případě nemůže být družstvo doplněno o dalšího závodníka.

Sraz všech závodníků před zahájením disciplíny bude na určeném místě, kde bude i oficiální parkoviště. Odtud bude rozchod na pokyn. Družstvo, které nastoupí neúplné, nesmí odejít na závodní úsek bez souhlasu vedení závodu.

 

 • K cestě na závodní úsek a zpět i při přesunu během závodu nesmí být použit jakýkoliv dopravní prostředek.
 • Lov z loďek navalených na břeh a z můstků je zakázán.
 • Trenér, popř. vedoucí družstva jsou oprávněni pomoci pouze radou. Pomoc třetích osob je možná pouze popředchozím souhlasu pořadatele.

Začátek a konec každé disciplíny se vyhlašuje signálem podle jednotně seřízeného času. Přenos signálu zabezpečí pořadatelé a rozhodčí. V jednom soutěžním dni nemůže závodník chytat dvakrát na stejném stanovišti. Pro přenesení ulovených ryb k váze musí být použito nádoby o objemu min. 10 l.


S o u t ě ž n í  ř á d
Při disciplínách přívlač a muška závodník musí používat dva vezírky. Jeden, pevně upoutaný ve vodě pro dlouhodobé přechování ryb a druhý pro okamžité (krátkodobé) uložení úlovku.

PŘÍVLAČ - loví se pomocí prutu o délce max. 3 m a smekacího navijáku nebo multiplikátoru s vlascem libovolného průměru a délky. Na vlasci mohou být umístěny zátěže a pevné nebo pohyblivé zařízení zamezující kroucení vlasce. Zátěž umístěná na postranním přívěsu se při vláčení nesmí pohybovat za nástrahou. Jako nástraha slouží pouze všechny druhy třpytek, devony, twistry, woblery. Nejsou povoleny nástrahy muškového typu včetně mušky s korálkem a marmišky. Může být použita pouze jedna nástraha na konci vlasce. Pohyb umělé nástrahy se provádí pomocí navijáku, pohybem prutu, nebo jejich kombinací.
Brodění je povoleno, vnadění je zakázáno. Minimální rozestup závodníků - 25 m. Není přípustná menší vzdálenost, a to ani po dohodě mezi závodníky. Pokud nebude uvedeno jinak, hodnotí se pouze tyto druhy ryb. Bolen, candát , tloušť , jesen, proudník, parma, sumec, štika, okoun. Změna vylosovaných stanovišť je možná po 30 minutách od zahájení disciplíny.

Závodník se zásadně přemisťuje po břehu a nesmí rušit závodícího soupeře, zejména při míjení lovícího závodníka není přípustné míjení vodou. Závodník nastupuje k závodu na vylosované místo.

MUŠKA - loví se muškařským prutem, muškařským navijákem klasickým, nebo automatickým a muškařskou šňůrou minimální délky 15 m, na konci opatřenou muškovým návazcem libovolné síly a délky v délce prutu.. Počet mušek na návazci je 1 - 3. Připevňování drobných zátěží na návazec, nebo postranní přívěs je povolen. Brodění je povoleno, vnadění je zakázáno. Vnadění je zakázáno. Změna vylosovaných stanovišť je možná po 30 minutách od zahájení disciplíny.
Minimální rozestupy mezi závodníky je 25 m. Není přípustná menší vzdálenost, a to ani po dohodě mezi závodníky. Zásady míjení lovícího závodníka a změny míst jsou stejné jako při disciplíně přívlač.

 

PLAVANÁ - loví se jedním prutem bez nebo s navijákem, jedním jednoduchým háčkem a splávkem, který musí unést zátěž.
Počet připravených prutů není omezen. Živé nástrahy a návnady jsou povoleny v max. množství 1 litr na závod. Množství krmiva maximálně 4 litry + 0,5 litru živých návnad. Brodění je zakázáno. Jako nástraha není povolena živá ani mrtvá rybka. Vnadit lze 5 minut před zahájením závodu.


POLOŽENÁ - loví se jedním nebo dvěma pruty s navijákem nebo bez navijáku. Udice je opatřena jedním nebo dvěma návazci s jednoduchým háčkem. Používání krmítka je dovoleno. Počet prutů připravených k lovu není omezen. Nástrahy a návnady viz disciplína plavaná. Množství krmiva na závod je max. 4 litry + 0,5 litru živých návnad. Jako nástraha není povolena živá ani mrtvá rybka. Během vlastního lovu musí být prut ve stojánku-vidličkách. Signalizační zařízení se nesmí dotýkat vodní hladiny.


Důležitá poznámka:
Pořadatel organizuje závod tak, aby aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetnědoprovodu a diváků. Přesto je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 18-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát pokynů pořadatele, zejména pokud jde o dodržování pořádku v místě závodu. Především pokud jde o parkování vozidel v místě závodu. Při parkování automobilů a při pohybu vozidel na shromaždišti dbejte laskavě pokynů pořadatele!!! Případné škody škody na pozemcích jdou na vrub viníka, nikoliv na vrub pořadatele. Losování starších závodníků může být provedeno tak, že sektory blízko místa rozchodu či losování mohou být losovány samostatně.


Časový rozvrh závodu
15.9. 

18.00 – 19.00 Prezentace závodníků
20.00       Schůzka vedoucích družstev
16.9. 

6.15        Snídaně
7.30        Losování prvního závodu
7.45 – 8.30   Příprava k závodu
8.30 – 11.30  Disciplína muška
11.30 – 12.15 Vážení úlovků
12.15 – 13.00 Oběd (na závodním úseku)
13.30        Losování druhého závodu
13.45 – 14.15 Příprava ke druhému závodu
14.15 – 17.15 Disciplína třpytka
17.15 – 18.00 Vážení úlovků
19.00        Večeře
20.00        Schůzka vedoucích družstev
17.9. 

5.45         Snídaně
6.50         Losování třetího závodu
7.00 – 8.00   Příprava k závodu
8.00 - 10.30   Disciplína položená
10.30 – 11.15  Vážení úlovků
10.45 – 11.50  Oběd (na závodním úseku)
11.50        Losování čtvrtého závodu
12.00 – 13.00 Příprava na disciplínu plavaná
13.00 – 15.30 Disciplína plavaná
15.30 – 16.15 Vážení
17.00        Večeře v restauraci
18.00        Závěr závodu

 

 

Přihláška